Palvelut

ASUMINEN MEILLÄ


Ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö

Ympärivuorokautisessa palveluasumisyksikössä asuminen edellyttää, että avuntarve on runsasta. Asiakkaat tarvitsevat tukea, apua, ohjausta ja valvontaa ympärivuorokautisesti. Myös turvattomuudesta ja pelkotiloista kärsivät asiakkaat sijoitetaan ympärivuorokautiseen yksikköön.

Henkilökunta on saatavilla ympäri vuorokauden, yöhoitaja käy säännöllisesti kierrolla kaikissa asunnoissa ja kaikilla asiakkailla on hälytysjärjestelmä asennettuna huoneissa.

Yhteisöllisen asumisen yksiköt

Yhteisöllisessä asumisessa kuntoutuja hallitsee jo osittain arkipäiväisiä toimintoja. Kuntoutuja selviytyy ilman jatkuvaa valvonnan tarvetta, mutta tarvitsee kuitenkin apua ja ohjausta omatoimisuuden ylläpitämiseen. Yhteisöllisessä asumisessa edellytetään, että kuntoutuja kykenee noudattamaan sovittuja asioita sekä vuorokausirytmiä. Yhteisöllisessä asumisessa kuntoutuja tarvitsee tehokasta ja pitkäaikaista kuntoutusta sekä sitoutumista omatoimisuuden ja arjen hallintataitojen harjoitteluun. Kuntoutujalta edellytetään riittävää omatoimisuutta.

Henkilökunta on saatavilla päivittäin klo 7-21.

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on vaativin asumismuoto. Kuntoutujan tulee hallita riittävästi arjesta selviytymisen taitoja.  Asuminen edellyttää omatoimisuutta, vuorokausirytmin hallintaa, suunnitelmallisuutta sekä sosiaalisia taitoja. Jokaisen kuntoutujan tuen tarve määritellään yksilöllisesti.

Henkilökunta on puhelimitse saatavilla ympäri vuorokauden.

TOIMINTAKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ ARKI


Kolmiportainen kuntoutus

Hopeaharjun Palvelukoti on jokaisen asiakkaan oma koti. Palvelukodissa kuntoutuksessa noudatetaan kolmiportaista mallia. Asiakas sijoittuu kuntoisuutensa perusteella eri tasoille. Joku asiakas aloittaa ensimmäisestä tasosta, joku toinen voi aloittaa kuntoutumisensa ylemmiltä tasoilta. Joissakin tapauksissa asiakas voi siirtyä myös alemmalle tasolle, mikäli hänen vointinsa huononee.

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma sekä kuntoutussuunnitelma. Suunnitelmat päivitetään asiakkaan voinnin muuttuessa vähintään puolen vuoden välein. Asiakkaiden toimintakykyä arvioidaan erilaisilla mittareilla. Käytössä on mm.  TUVA- ja RAVA-mittari. Lisäksi käytössä on MNA eli ravitsemustilaa kuvaava mittari sekä MMSE minimental testi, jolla mitataan asiakkaan muistia. GDS15- ja AUDIT-mittarit ovat myös käytössämme.

Jokaisella asiakkaalla on vastuuhoitaja ja jokaisen asiakkaan hoidossa korostuu toimintakykyä ylläpitävä työote.

Hopeaharjun Palvelukodissa työskentelyn tavoitteena on aktivoida toimintakykyä ylläpitävällä työotteella. Henkilökunta arvioi päivittäin asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä, jotta pystymme kokonaisvaltaisesti ottamaan huomioon asiakkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet ja näin vaikuttamaan hänen elämänlaatuunsa.

Tuemme omatoimisuutta, emme tee asioita asiakkaiden puolesta joihin he itse pystyvät, vaan annamme tukea, ohjausta ja aikaa itsenäiseen suoriutumiseen. Asiakkaan elämän aikana suurin osa hänen tarvitsemistaan palveluista sijoittuu elämänkaaren loppupäähän. Kodinomaisuus, turvallisuus ja hoidon jatkuvuus ovat turvallisuustekijöitä. Jokaisen kohdalla hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma suunnitellaan pitkällä tähtäimellä ja sitä arvioidaan aina tarvittaessa.

Intervallihoito

Meille voit tulla myös lyhytaikaiselle hoitojaksolle kuntoutumaan omaisen loman ajaksi tai kotona pärjäämisen tueksi. Hoitojakson pituus ja jaksot sovitaan jokaisen asiakkaan tarpeiden pohjalta.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuksen tarkoituksena on valmentaa asiakasta selviytymään kotona sairauden tai vamman jälkeen sairaalajakson päätyttyä ennen varsinaista kotiutumista omaan kotiin.  Sopeutumisvalmennuksessa olevan asiakkaan kohdalla on erityisen tärkeää päivittää hoito-, palvelu- sekä kuntoutussuunnitelma riittävän usein. Vastuuhoitajan rooli on korostunut.

Viriketoiminta

Hopeaharjussa voit osallistua omien mieltymystesi mukaan erilaisiin ryhmiin, joita järjestetään meillä tai talon ulkopuolella.Päivittäin ohjelmassa on erilaisia pelejä, vierailevia esiintyjiä tai muuta mukavaa yhdessä tekemistä. Työtoiminta on kuntouttavaa toimintaa, joka koostuu erilaisista arkisista askareista. Kannustamme ja osaltamme järjestämme koulutusta asiakkaille, jokaisen omien tavoitteiden mukaan.   Kuntosaliamme on mahdollisuus käyttää päivittäin joko itsenäisesti tai ohjatusti fysioterapeuttimme ohjauksen avulla.

Matkailua toteutamme sekä kotimaassa että ulkomailla. Näitä ovat mm. kotiseutumatkat, kesäretket, laivamatkat sekä Tallinnan matkat. Käytössämme on myös huvila Haukiranta, jossa vietämme aikaa ympäri vuoden, mm. saunoen, uiden, onkien, makkaraa paistaen.

Jokaiselle jotakin! Tutustu myös HoviTeemaamme täällä.

Asumispalvelut

laadukasta toimintaa

”Laatu on yhteinen asiamme ja tärkeä menestystekijämme, jolla varmistamme asiakkaidemme tyytyväisyyden toimintaamme”.

Toiminta on ISO 9001:2015 sertifioitua

Henkilökunta ja arvot

Hopeaharjun henkilökunta koostuu alan ammattilaisista, jotka työskentelevät arvojen mukaisesti.

Lue lisää
Viriketoiminta