Asumispalvelut

Jokaisella asiakkaalla on vastuuhoitaja ja jokaisen asiakkaan hoidossa korostuu toimintakykyä ylläpitävä työote.

Hopeaharjun Palvelukodissa ikääntyneiden kanssa työskentelyn tavoitteena on aktivoida heitä toimintakykyä ylläpitävällä työotteella. Henkilökunta arvioi päivittäin heidän terveyttään ja toimintakykyään, jotta pystymme kokonaisvaltaisesti ottamaan huomioon asiakkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet ja näin vaikuttamaan hänen elämänlaatuunsa.

Tukea ja ohjausta

Tuemme ikääntyneiden omatoimisuutta, emme tee asioita heidän puolestaan joihin he itse pystyvät, vaan annamme tukea, ohjausta ja aikaa itsenäiseen suoriutumiseen. Asiakkaan elämän aikana suurin osa hänen tarvitsemistaan palveluista sijoittuu elämänkaaren loppupäähän. Kodinomaisuus, turvallisuus ja hoidon jatkuvuus ovat turvallisuustekijöitä. Jokaisen ikääntyneen kohdalla hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma suunnitellaan pitkällä tähtäimellä ja sitä arvioidaan aina tarvittaessa.

Yhteisö